Bijzondere voorwaarden verhuur materieel

Art. 1 Voorwerp

1.1 Het voorwerp van de Huurovereenkomst is steeds een basis toestel zonder bijkomende speciale uitrusting, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders werd overeengekomen.

Art. 2 Huurwaarborg

2.1 De Leverancier kan aan de Klant-Huurder bij het aangaan van de Huurovereenkomst een waarborgsom en/of voorschot vragen. De waarborgsom wordt na de beëindiging van de Huurovereenkomst gecrediteerd op de factuur of teruggestort nadat de Leverancier heeft vastgesteld dat het Verhuurde Materieel nog in goede staat is en de Klant- Huurder voldaan heeft aan al zijn verplichtingen zoals bepaald in art. Art. 8 van deze Bijzondere Voorwaarden en bij gebreke waaraan deze waarborgsom geheel of gedeeltelijk door de Leverancier zal worden ingehouden.

Art. 3 Huurprijs

3.1  Bij een Huurovereenkomst van bepaalde duur kan de Huurprijs worden uitgedrukt per werkdag, per week of per maand. Indien de Huurovereenkomst aanvangt of een einde neemt in de loop van een maand, zal de Huurprijs pro rata temporis worden berekend. Bij een Huurovereenkomst van onbepaalde duur is de Huurprijs uitgedrukt per werkdag, per week of per maand. Indien de Huurprijs per werkdag is uitgedrukt en de Huurovereenkomst vangt aan

of neemt een einde in de loop van een werkdag, zal deze werkdag voor de berekening van de Huurprijs als een volledige werkdag worden beschouwd. Is de Huurprijs echter per week of per maand uitgedrukt en vangt de Huurovereenkomst aan of neemt zij een einde in de loop van een week of een maand, dan zal de Huurprijs pro rata temporis worden berekend.

3.2  Bij een Huurovereenkomst van een bepaalde duur langer dan twaalf maanden is de Huurprijs vast gedurende het volledig eerste jaar, te rekenen vanaf
de levering van het Verhuurde Materieel. Voor elke van de volgende jaren kan 35% van de Huurprijs verhoogd of verlaagd worden naargelang de schommeling van de loonindex.

3.2.1 Deloonindexisdes-parameterbekendgemaaktdoorFabrimetalWest- Vlaanderen.

3.2.2 De basisindex is deze van de maand van levering.

3.3  Ongeacht of het een Huurovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur betreft, geldt de Huurprijs voor een gebruik van het Verhuurde Materieel gedurende het in de Huurovereenkomst vermelde maximum aantal werkuren per jaar/per week/per werkdag en per toestel. Voor ieder uur dat voormeld maximum overschrijdt zal de Leverancier een bijkomende Huurprijs aanrekenen, die proportioneel wordt berekend op basis van de contractueel bepaalde Huurprijs.

3.4  De Leverancier heeft te allen tijde het recht de stand van de urenteller op te nemen om de effectieve duurtijd van het gebruik van het Verhuurde Materieel te bepalen. Op eenvoudige vraag van de Leverancier zal de Klant-Huurder de stand van de urenteller schriftelijk meedelen.

Art. 4 Betalingstermijn

4.1 Facturen voor het Verhuurde Materieel zijn netto contant betaalbaar
binnen de dertig (30) dagen einde maand na datum van de factuur van de Leverancier. De Huurprijs en de Kosten voor het Verhuurde Materieel worden door de Leverancier per maand gefactureerd. Bij beëindiging door de Klant- Huurder en ontbinding lastens de Klant-Huurder van een Huurovereenkomst van onbepaalde duur worden de Huurprijs en de Kosten echter onmiddellijk aan de Klant-Huurder gefactureerd.

Art. 5 Levering van het Verhuurde Materieel

5.1  Indien de Huurovereenkomst niet door de Klant-Huurder ondertekend werd bij de totstandkoming, dan zal de Klant-Huurder de Huurovereenkomst ondertekend en ten laatste binnen 24 uren na ontvangst ervan terugsturen aan de Leverancier. Stuurt de Klant-Huurder binnen voormelde termijn geen ondertekende Huurovereenkomst terug dan wordt hij door het loutere gebruik van het Verhuurde Materieel vermoed de Huurovereenkomst te hebben aanvaard.

5.2  Het Verhuurde Materieel wordt in een vestiging van de Leverancier ter beschikking gesteld aan de Klant-Huurder. Indien de Klant-Huurder daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk verzoekt, kan het Verhuurde Materieel, op het
in de Huurovereenkomst aangegeven adres worden ter beschikking gesteld aan de Klant-Huurder, die zelf de kosten draagt verbonden aan het transport en de levering. De Leverancier is gerechtigd het Verhuurde Materieel af te (laten) leveren op het door de Klant-Huurder opgegeven adres voor risico van deze laatste, zelfs als de Klant-Huurder niet aanwezig is. De vrachtbrief geldt als leveringsbewijs.

Art. 6 Staat van het Verhuurde Materieel

6.1  Het Verhuurde Materieel wordt verhuurd in de staat waarin het zich bij levering bevindt.

6.2  Het Verhuurde Materieel wordt, naargelang het type, met volle brandstoftank of met opgeladen batterij geleverd.

6.3  De Klant-Huurder moet het Verhuurde Materieel bij ontvangst onmiddellijk aan een normaal aandachtig nazicht onderwerpen en controleren op gebreken of tekorten.

6.4  Indien de Klant-Huurder, noch zijn vertegenwoordiger, aanwezig is op het ogenblik van de levering, beschikt de Klant-Huurder over een termijn van 24 uren na schriftelijke bevestiging van de levering van het Verhuurde Materieel om het Verhuurde Materieel te controleren.

6.5  Aanvaarding zonder onmiddellijk protest of zonder protest binnen voormelde termijn van 24 uren na levering van het Verhuurde Materieel dekt de zichtbare gebreken en ontneemt het recht aan de Klant-Huurder om zich naderhand nog te beklagen over zichtbare gebreken.

6.6  Gebreken die tijdens de huurperiode worden ontdekt, moeten schriftelijk ter kennis worden gebracht aan de Leverancier. De Leverancier vrijwaart voor een periode van zes (6) maanden alle verborgen gebreken aan het Verhuurde Materieel, die het gebruik ervan verhinderen.

6.7  Op het einde van de Huurovereenkomst zal de Klant-Huurder het Verhuurde

Materieel in dezelfde staat teruggeven aan de Leverancier als in dewelke hij het Verhuurde Materieel heeft ontvangen.

6.8 Alle schade, behalve de normale slijtage, die aan het Verhuurde Materieel op het moment van teruggave wordt vastgesteld, zal geacht worden
te zijn veroorzaakt door de Klant-Huurder en hij zal er dan ook alle uit voortvloeiende kosten van dragen.

Art. 7 Onderhoud en herstelling van het Verhuurde Materieel

7.1  Onderhouds- en herstellingswerken kunnen uitsluitend door de Leverancier of een door hem aangeduide persoon worden uitgevoerd.

7.2  De Leverancier moet door de Klant-Huurder telefonisch en schriftelijk op de hoogte worden gebracht van het onderhoud en de herstellingen die uitgevoerd moeten worden.

7.3  De Leverancier zal het nodige doen om in voorkomend geval zo snel mogelijk de onderhouds- en herstellingswerken uit te voeren of uit te laten voeren.

7.4  De Klant-Huurder zal hiertoe het Verhuurde Materieel en de nodige faciliteiten en ruimte ter beschikking stellen aan de Leverancier of diens aangeduide persoon zodat de aangestelde(n) van de Leverancier tijdens de normale werkuren van de Leverancier de onderhouds- en herstellingswerken kan/kunnen uitvoeren.

7.5  Bij een Huurovereenkomst van een bepaalde duur langer dan twaalf (12) maanden zal de Klant-Huurder de nodige afgesloten opslagruimte voorzien zodat de Leverancier ter plaatse een reserve wisselstukken kan aanleggen. De Klant-Huurder zal de nodige verzekeringen onderschrijven voor de volledige waarde van de wisselstukken en dit vanaf de dag dat deze in de opslagruimte zijn gebracht.

7.6  Indien de onderhouds- en herstellingswerken niet ter plaatse bij de Klant- Huurder kunnen worden uitgevoerd, zullen deze werken bij de Leverancier worden uitgevoerd.

7.7  Indien de Leverancier het redelijkerwijze onmogelijk acht het Verhuurde Materieel bij de Klant-Huurder te herstellen en deze herstelling langer dan één (1) werkdag in beslag zal nemen, zal voor de duur van de herstelling
bij de Leverancier, vervangingsmaterieel ter beschikking worden gesteld aan de Klant-Huurder. Dit vervangingsmaterieel zal niet noodzakelijkerwijze identiek zijn aan het te herstellen materieel. De kosten verbonden aan de terbeschikkingstelling van het vervangingsmaterieel zijn ten laste van de Leverancier, tenzij de herstelling door de Klant-Huurder te dragen is.

7.8  De Klant-Huurder heeft niet het recht schadevergoeding te eisen wanneer het Verhuurde Materieel tijdelijk niet kan worden gebruikt.

7.9  Herstellingen waarvan bewezen is dat ze nodig zijn wegens de schuld van de Klant-Huurder komen ten laste van de Klant-Huurder, evenals de kleine huurherstellingen.

7.10  Herstellingswerken die ten laste komen van de Klant-Huurder worden apart gefactureerd en zijn betaalbaar volgens de bepalingen de Bijzondere Voorwaarden – Onderhoud en Herstelling.

7.11  Wanneer de tussenkomst van de Leverancier voor herstelling gevraagd

wordt, en dit verzoek wordt geannuleerd op een ogenblik dat het personeel van de Leverancier reeds onderweg is, dan zullen de verloren gegane uren en de nutteloze verplaatsingskosten aan de Klant-Huurder worden gefactureerd.

Art. 8 Plichten van de Klant-Huurder

8.1 De Klant-Huurder verbindt er zich toe:

8.1.1 Zich te houden aan de bepalingen van de Huurovereenkomst en alle ter plaatse geldende reglementering die betrekking heeft op het bezit en het gebruik van het Verhuurde Materieel, onder andere, maar niet beperkt tot, de wettelijke vereisten betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

8.1.2 Het Verhuurde Materieel als een goede huisvader te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming bepaald in de Huurovereenkomst of, bij gebreke daarvan, volgens de normale bestemming van het Verhuurde Materieel.

8.1.3 Te voorzien in het dagelijkse nazicht en onderhoud van het Verhuurde Materieel aan de hand van de in het documentenvak van het Verhuurde Materieel meegeleverde technische controlelijst en smeerschema, waarin begrepen dagelijks nazicht van het oliepeil, bandenspanning, batterijwater.

8.1.4 Het Verhuurde Materieel inwendig en uitwendig schoon te maken. 8.1.5 Het Verhuurde Materieel in een overdekte en afgesloten plaats onder

te brengen op de ogenblikken dat de Klant-Huurder er geen gebruik van maakt.

8.2 De Klant-Huurder mag het Verhuurde Materieel enkel ter beschikking stellen van personen die onder zijn bevoegdheid handelen. Tevens moeten deze personen, evenals de Klant-Huurder zelf, houder zijn van de eventueel wettelijk vereiste bekwaamheidsbewijzen, attesten of vergunningen en dienen zij aan alle vereisten te beantwoorden die onder meer door de verzekeraar van het Verhuurde Materieel worden opgelegd.

8.3 De Klant-Huurder mag het Verhuurde Materieel noch geheel, noch gedeeltelijk in bewaring geven, onderverhuren, of tot zekerheid - al dan niet aan derden - overdragen, op welke wijze dan ook. Aan de Klant-Huurder die verhuur van materieel als maatschappelijk doel heeft en voor wie dergelijke verhuur een gewoonlijke handelspraktijk uitmaakt, is onderverhuur wel toegestaan.

8.4 Het is de Klant-Huurder ten strengste verboden wijzigingen aan het Verhuurde Materieel aan te brengen of markeringen van het toestel te verwijderen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier. Alle eventuele vervangen en geïncorporeerde stukken worden van rechtswege en zonder enige vergoeding eigendom van de Leverancier. Deze stukken en accessoires mogen in geen geval de waarde van het Verhuurde Materieel verminderen of het gebruik ervan overeenkomstig de bestemming belemmeren, in welk geval de Leverancier gerechtigd is het Verhuurde Materieel uitsluitend op kosten van de Klant-Huurder in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen.

8.5 De Klant-Huurder is er als enige toe gehouden alle accessoires en documenten die de Leverancier hem samen met het Verhuurde Materieel ter beschikking stelde, onder andere, gebruiksaanwijzing, keuringsverslagen, onderhoudsgegevens, technische controlelijst, EG Verklaring van Overeenstemming, in goede staat te bewaren. Bij verlies of beschadiging van accessoires en/of documenten, zal de Klant-Huurder op eigen kosten voor

vervanging of voor de aflevering van duplicaten instaan.

8.6  De Klant-Huurder dient de gemachtigde van de Leverancier te allen tijde vrije toegang te verlenen tot zijn gebouwen en terreinen of andere plaatsen waar het Verhuurde Materieel zich bevindt, ter inspectie of, bij beëindiging van de Huurovereenkomst, afhaling van het Verhuurde Materieel.

8.7  Het is ten strengste verboden om het Verhuurde Materieel aan te wenden voor het transport van brandbare, ontplofbare, en/of corrosieve goederen, te gebruiken in een corrosieve omgeving, om met het Verhuurde Materieel deel te nemen aan wedstrijden en/of testritten en om het Verhuurde Materieel een ander voertuig te laten duwen, trekken, of wegslepen.

8.8  Het Verhuurde Materieel mag niet gebruikt worden voor rijexamens, behoudens indien dit, na uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek door de Klant- Huurder, voorafgaand en schriftelijk werd toegestaan door de Leverancier.

8.9  De Klant-Huurder zal de Leverancier onmiddellijk verwittigen indien het Verhuurde Materieel defect of beschadigd is. De Klant-Huurder zal de Leverancier op diens eerste verzoek eveneens alle nodige aanduidingen en informatie verschaffen.

Art. 9 Verzekering van het Verhuurde Materieel

9.1  De Klant-Huurder dient zich voor de gehele duur van de Huurovereenkomst te verzekeren voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade aan personen en goederen ten gevolge van het gebruik of het bezit van het Verhuurde Materieel.

9.2  De Klant-Huurder zal bovendien het Verhuurde Materieel zelf verzekeren tegen materiële schade, hetzij door brand, diefstal, ontvreemding, vandalisme, verlies, machinebreuk, aanrijding en dergelijke meer die gehele of gedeeltelijke beschadiging of vernietiging van het Verhuurde Materieel als gevolg hebben. De Klant-Huurder dient een kopie van de door hem ondertekende polis en een bewijs van betaling van de premie over te maken aan de Leverancier indien deze laatste daarom verzoekt.

9.3  Het Verhuurde Materieel mag niet in gebruik worden genomen op een ander adres dan dat vermeld in de Huurovereenkomst. Het Verhuurde Materieel mag niet op de openbare weg worden gebruikt, tenzij met de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Leverancier, die in dat geval de daartoe benodigde documenten bezorgt. Indien het Verhuurde Materieel op de openbare weg wordt gebruikt, zal de Klant-Huurder daartoe, op zijn kosten, een verzekering onderschrijven en is gehouden de Leverancier te vrijwaren voor alle retributies, boetes, sleepkosten en opslagkosten die dergelijk gebruik veroorzaken.

Art. 10 Rechten van de Leverancier

10.1  De Leverancier heeft het recht het Verhuurde Materieel te allen tijde geheel of gedeeltelijk door gelijksoortig materieel te vervangen en het terug te nemen in geval van Overmacht zoals bepaald in Art. 8 van de Algemene Voorwaarden.

10.2  De Leverancier heeft het recht om de uitoefening van gelijk welke verbintenis die uit de Huurovereenkomst voortvloeit op te schorten, indien de Klant- Huurder zelf in gebreke blijft enige verbintenis uit hoofde van deze of enige

andere Overeenkomst die hij met de Leverancier heeft gesloten, uit te voeren.

10.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen, heeft
de Leverancier te allen tijde het recht de Huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. De Huurovereenkomst blijft dan voor het overige onverminderd van toepassing.

10.4 De Klant-Huurder erkent en aanvaardt dat de Leverancier de locatie van het Verhuurde Materieel kan volgen via GPS technologie voor veiligheids- en factureringsredenen en dat hij dergelijke informatie kan bewaren voor zover nodig voor die doeleinden, in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Art. 11 Eigendom van het Verhuurde Materieel

11.1 De Leverancier is de exclusieve eigenaar van het Verhuurde Materieel.

11.2 De Klant-Huurder verbindt er zich toe het eigendomsplaatje dat hem ter beschikking wordt gesteld, goed zichtbaar aan het Verhuurde Materieel vast te hechten en erover te waken dat dit niet beschadigd, weggenomen of bedekt wordt.

11.3 De Klant-Huurder dient de Leverancier onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk relevant feit dat de eigendom of het gebruik van het Verhuurde Materieel in het gedrang kan brengen. Dit is onder meer het geval wanneer het Verhuurde Materieel volledig of gedeeltelijk gestolen, beschadigd of opgeëist wordt of technisch defect is; wanneer het bij een schadegeval met lichamelijke of materiële schade betrokken is; wanneer een derde geheel of gedeeltelijk beslag legt of bewarende maatregelen treft m.b.t. het Verhuurde Materieel.

11.4 In dergelijk geval zal de Klant-Huurder de instrumenterende gerechtsdeurwaarder of de beslagleggende partij of enige andere betrokken derde onmiddellijk schriftelijk kennis geven van het feit dat het Verhuurde Materieel eigendom is van de Leverancier.

11.5 Indien de Klant-Huurder geen eigenaar is van het gebouw of het terrein waarin het Verhuurde Materieel staat of als hij ophoudt eigenaar te zijn, zal hij de eigenaar of nieuwe eigenaar van het gebouw of het terrein per aangetekende brief op de hoogte stellen van het feit dat het Verhuurde Materieel niet zijn eigendom is.

11.6 De Leverancier kan op elk ogenblik voorlegging vragen van beide voormelde kennisgevingen.

Art. 12 Subrogatie

12.1 De Klant-Huurder machtigt de Leverancier ertoe om, op kosten van de Klant- Huurder, alle handelingen die volgen uit de toegebrachte schade aan het Verhuurde Materieel, zelf te (laten) stellen en eventuele schadevergoedingen zelf te innen. De Klant-Huurder cedeert derhalve nu reeds al zijn rechten tegenover derden die verantwoordelijk zijn voor de aan het Verhuurde Materieel aangebrachte schade.

Art. 13 Duur van de Huurovereenkomst

13.1  De Huurovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde, dan wel onbepaalde duur. Een Huurovereenkomst voor een bepaalde duur wordt steeds aangegaan middels een door beide partijen te ondertekenen contract.

13.2  De Huurovereenkomst neemt een aanvang op de dag van de levering van het Verhuurde Materieel zoals bepaald in Art. 5 en volgens de modaliteiten van Art. 3 van deze Bijzondere Voorwaarden, en de Huurovereenkomst neemt een einde op de dag van het verstrijken van de Huurovereenkomst indien het een Huurovereenkomst van bepaalde duur betreft, ofwel 24 uur na schriftelijke kennisgeving door de Klant-Huurder dat hij de Huurovereenkomst van onbepaalde duur beëindigt. De Leverancier zal na voormelde 24 uur aan de Klant-Huurder dan ook geen Huurprijs meer aanrekenen. Evenwel blijft het risico m.b.t. het Verhuurde Materieel bij de Klant-Huurder tot het ogenblik van effectieve teruggave aan of effectieve terugname door de Leverancier. De Leverancier verbindt er zich toe om het Verhuurde Materieel, voor zover dit aldus door de Klant-Huurder werd gevraagd, binnen de acht (8) werkdagen na de kennisgeving terug te nemen bij de Klant-Huurder.

13.3  De partijen zullen zich niet op stilzwijgende verlenging of hernieuwing kunnen beroepen, tenzij ze dit bij het aangaan van de Huurovereenkomst van bepaalde duur schriftelijk hebben bedongen en daarbij een termijn voor verlenging of vernieuwing hebben bepaald.

13.4  In geval het Verhuurde Materieel evenwel door de Klant-Huurder op de contractuele einddatum van de Huurovereenkomst niet wordt teruggegeven aan de Leverancier, zal de Huurprijs bij wijze van gebruiksvergoeding verder worden aangerekend tot de dag dat het Verhuurde Materieel effectief door de Klant-Huurder wordt teruggegeven op een vestiging van de Leverancier, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

13.5 De Leverancier kan de Huurovereenkomst onmiddellijk en van rechtswege beëindigen per aangetekende brief, en zonder dat de Klant-Huurder recht heeft op schadevergoeding:

13.5.1  Bij ernstige schade aan het Verhuurde Materieel;

13.5.2  Bij diefstal of verlies van het Verhuurde Materieel;

13.5.3  Wanneer de krachtens deze of enige andere Huurovereenkomst voor

rekening van de Leverancier zijnde onderhouds- en/of reparatiekosten een aanzienlijk ongunstiger verloop hebben dan de Leverancier bij het aangaan van de Huurovereenkomst redelijkerwijze kon verwachten;

13.5.4  Indien de Klant-Huurder zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Huurovereenkomst niet respecteert .

13.6 De Leverancier behoudt zich het recht voor om de Huurovereenkomst
van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen lastens de Klant-Huurder in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of daarmee gelijkgestelde gerechtelijke procedure, uitstel van betaling, kennelijk onvermogen van de Klant-Huurder, toelating van de Klant-Huurder onder de bescherming van de WCO, ontbinding, in vereffeningstelling, publicatie van geprotesteerde wissels, dagvaarding voor de rechtbank ingevolge achterstallige betaling, opening dossier bij een dienst ter opsporing bedrijven in moeilijkheden, verkoop, overdracht, vestiging in een ander land, inpandgeving, inbreng in een vennootschap van zijn handelsfonds of zijn uitrusting door de Klant-Huurder, alsook wanneer een Klant-Huurder niet tijdig een wissel accepteert.

13.7  Wanneer een Huurovereenkomst wordt verbroken door de Klant-Huurder of wordt ontbonden lastens de Klant-Huurder verbindt de Klant-Huurder zich er toe om binnen de acht (8) dagen een verbrekingsvergoeding te betalen, bepaald in overeenstemming met Art. 13.8.

13.8  Indien een Huurovereenkomst van een bepaalde duur die zestig (60) maanden of meer bedraagt, bij toepassing van de vorige paragraaf wordt beëindigd,
zal de Leverancier bovendien recht hebben op schadevergoeding en/of verbrekingsvergoeding ten laste van de Klant-Huurder, die forfaitair wordt bepaald op 20 % van de Huurprijs voor de nog niet verlopen periode, met een minimumbedrag gelijk aan de Huurprijs over vier (4) maanden, onverminderd het recht voor de Leverancier om een grotere schadevergoeding te vorderen indien de reële schade groter is.

Art. 14 Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid van de Klant- Huurder

14.1  De Klant-Huurder draagt de risico’s en verantwoordelijkheid van het Verhuurde Materieel vanaf het moment van de levering tot op het ogenblik dat het Verhuurde Materieel effectief wordt teruggegeven op een vestiging van de Leverancier of door laatste wordt teruggenomen.

14.2  Indien werd overeengekomen dat de Leverancier of transporteur het Verhuurde Materieel ter beschikking van de Klant-Huurder zal stellen buiten een vestiging van de Leverancier, draagt de Klant-Huurder niettemin alle risico’s en verantwoordelijkheden vanaf het ogenblik dat het Verhuurde Materieel deze vestiging van de Leverancier verlaat.

14.3  Voor rekening van de Klant-Huurder zal de Leverancier volgende zaken uitvoeren of volgende schade herstellen, zonder dat deze opsomming exhaustief is: herstellingen ten gevolge van aanrijding, overbelasting, onbevoegd gebruik of nalatigheid; schade aan de onderzijde van het Verhuurde Materieel, banden, glasbreuk, dak, interieur, spiegels, lichtelementen; schade ingevolge verkeerd of onvoorzichtig gebruik; schade ingevolge bevuiling met verf en/of bestickering; schade aan persoonlijke objecten en verlies en/of beschadiging van de sleutel; schade als gevolg van verwaarlozing, poging tot diefstal, diefstal, poging tot inbraak,inbraak of vandalisme; verkeerd gebruik zoals beschreven in Art. 8.7 van deze Bijzondere Voorwaarden; schade door een exclusieve fout en/of het opzettelijk toebrengen van schade; boetes of andere heffingen opgelegd wegens feiten of gebeurtenissen, welke tijdens de huurperiode met betrekking tot het Verhuurde Materieel hebben plaatsgevonden. De Klant- Huurder is gehouden de Huurprijs te betalen tijdens de periode waarin de Leverancier de hierboven beschreven herstellingen uitvoert.

14.4  De Klant-Huurder is eveneens aansprakelijk voor de stoffelijke en lichamelijke schade, die door het gebruik van het Verhuurde Materieel aangebracht wordt aan derden, aan de Klant-Huurder zelf of aan personeel van de Klant-Huurder of van één van zijn aangestelden.

Art. 15 Teruggave van het Verhuurde Materieel

15.1 De Klant-Huurder brengt het Verhuurde Materieel op eigen kosten en op de dag waarop de Huurovereenkomst een einde neemt, uiterlijk om 17 uur (5.00 PM), terug naar een vestiging van de Leverancier. De Klant-Huurder kan de Leverancier verzoeken het Verhuurde Materieel, op kosten van de Klant- Huurder, te komen ophalen.

15.2  Het Verhuurde Materieel dient in perfecte staat van onderhoud, schoongemaakt, in goede werking en vergezeld van alle bijhorende documenten te worden terugbezorgd.

15.3  Onverminderd het recht van de Leverancier zoals voorzien in art. 13.4, kan de Leverancier de Klant-Huurder een schadevergoeding vragen van 150 EUR per kalenderdag vertraging, indien het Verhuurde Materieel laattijdig wordt terugbezorgd.

15.4  Na beëindiging van de Huurovereenkomst controleert de Leverancier het Verhuurde Materieel binnen de twee (2) weken op schade en gebreken. Indien de Leverancier schade en/of gebreken vaststelt dan stelt hij daarvan een schadebestek op dat hij schriftelijk overmaakt aan de Klant. De Klant heeft gedurende vijf (5) werkdagen na de verzending daarvan de tijd om dit schadebestek per e-mail of fax te betwisten. Bij gebrek aan dergelijke betwisting binnen voormelde termijn wordt de Klant geacht zijn aansprakelijkheid voor de schade en/of gebreken te aanvaarden en akkoord te gaan met de terugbetaling van de bedragen vervat in het bestek van de Leverancier.

 

 

Nog vragen?
Of wenst u een vrijblijvende factuur?

Ten Eekhovelei 15
2100 Deurne
Openingsuren
ma-vr 06u - 18u
zat 06u - 14u

© Dalsa - BE0477.939.784